Politik fra hjertet – til gavn for alle – i en ny tid

 Politik fra hjertet

til gavn for alle

 Visions-Partiet

i en ny tid

 

Visions-Partiet fejrede 10 års jubilæum i 2012 med nye visioner for samfundet. Visioner, som er grundfæstet i både rationel tænkning og hjertets unikke visdom.

Vor baggrund er et humanistisk livssyn og en anerkendelse af det spirituelle. Det spirituelle refererer ikke til nogen religion, men er et udtryk for, at vi er en del af en større helhed - at vi kan løfte os ud over os selv.

 

Robotsamfund eller helhedstænkning

Den rationelle og logiske venstrehjernetankegang, er nødvendig for os. For vi lever i en materiel verden, som vore sanser fortæller os om, og de fortæller om ting og sammenhænge, som den logiske og rationelle tankegang er glimrende til at håndtere.

Men vi har også følelser, intuition, vilje, evne til at skelne mellem sandt og usandt, og vi har anelser, der hjælper os med at kende forskel på ondt og godt. Det er her, det spirituelle kommer ind. Det er dét, der gør os til levende mennesker, for uden dette ville vi være robotter.

Alle vores handlinger og beslutninger påvirker på den ene eller anden måde det hele; menneskene, naturen, dyrene, jorden, havene, luften etc., så det er helt naturligt at inddrage helheden, når løsninger skal prioriteres og gennemføres.  Denne politiske helhedstænkning er politik på en ny måde – til gavn for alle.

Men helhedstænkning sker jo allerede i dag i samfundsplanlægningen, vil nogen sikkert sige, for administrationen og politikerne bruger jo modeller som ADAM og DREAM til at navigere sig ind på de ændringer, der skal få BruttoNationalProduktet på rette spor.

Men holder den argumentation? Nej, det gør den ikke - af to grunde:

For det første er ideen med at gøre alt op i penge rationel venstrehjernetænkning, som kunne være udmærket, hvis vi planlagde et samfund for robotter. Men vi er ikke robotter, og derfor dur denne samfundsplanlægning ikke. Visions-Partiet mener, at når nogen har 'fundet sammen' og dannet et samfund, så skal det have lov til at gro så organisk som muligt.

For det andet: I iveren efter at handle optimalt kaster det politiske og administrative system de levende mennesker, som det hele drejer sig om, udenfor døren, og medens de levende mennesker er derude, laves en mængde regler og forordninger for dem. Det viser en mangel på tillid til det enkelte menneske og til at grupper kan slutte sig sammen og gennemføre, hvad de finder er rigtigst i deres lokalområde. Det prøver nogle borgere så heldigvis alligevel på i protest mod reglernes tåbeligheder. Og netop på den måde kan der skabes organiske samarbejdende helheder i samfundet.
Det sker allerede mange steder lokalt, og det er de initiativer, der skal fremmes og støttes af helheden.

Der er et rigtigt stort behov for en sådan politisk nytænkning, fordi fællesskabet og det meningsfulde i vores samfund er ved at smuldre. Fællesskabsfølelsen og reel samarbejde i befolkningens interesse må nødvendigvis præge den politiske tænkning, for uden fællesskab overlever mennesket ikke.

Et organisk samfund

Vi må se samfundet som en organisme, og alle samfundets dele som organer i denne organisme. Det står vel efterhånden klart for alle, at ingen i det danske samfund kan klare sig selv i dag. Som et tankeeksperiment kunne du f.eks. prøve at fjerne alle de ting i dine umiddelbare omgivelser, der er "Made in China". Hvad betyder det?

Jo, det er vores opfattelse, at det på længere sigt er livsfarligt at ignorere, at du ikke selv laver din elektricitet eller din cykel, pumper dit vand op eller dyrke dine ris eller kartofler selv.

Jamen, det behøver jeg heller ikke, tænker du måske – 'nogen' gør det. Men disse 'nogen' er mennesker ligesom du selv, og hvad ville du gøre, hvis de ikke mere lavede alt det for dig?

Du vil sikkert indse, at disse mennesker hører ligeså meget med til din verden som dine egne hænder gør. Du er en del af en organisme, som den der 'nogen' også kan kalde sin.

Egoismen

Prøv engang at tænke over, hvad der vil ske, hvis dine hænder var personligt egoistiske og selv gjorde, hvad de syntes passede bedst for dem, eller dit hjerte eller dine ben eller dine lunger gjorde, hvad de hver især syntes passede dem bedst. Dine hænder kunne måske godt li' at holde fast i en bildør, og det gjorde de så. Dine ben kunne bedst li' at løbe, og det gjorde de så. Dit hjerte kunne måske godt tænke sig, at du havde et blodtryk på 300. Og dine lunger ville helst være i fred og ikke være udsat for, at der hele tiden kom ny luft ned i dem. Hvad ville der så ske?

Præcis den samme situation gælder for hele samfundet – for det er også en organisme. Det er derfor en illusion, at den personlige egoisme er vejen frem. Den er i stedet vejen til ensomhed, og på længere sigt vejen til et ødelagt og usundt samfund med udpræget sygdom og fattigdom for de 99% af os.

Skal vi så droppe egoismen fuldstændigt? Nej – ikke nødvendigvis. Egoismen kan udvides til at rumme andre og andet end os selv. I Visions-Partiet mener vi, at mange af de, der i dag 'ofrer sig' for andre, gør det fordi deres egoisme er rummelig nok til at rumme dem de 'ofrer sig' for. Skal vort samfund rette sig op, må vi alle få vor personlige egoisme til at rumme mere end os selv - til at rumme et fællesskab.

Fællesskab er vejen frem

Mange længes efter et samfund med menneskelig trivsel for alle. Et samfund:

- hvor den enkelte kan føle sig hel
- hvor alle aspekter af vores liv er meningsfulde
- hvor vi kan opleve et fællesskab
- hvor medmenneskeligheden er levende
- og hvor også samfundet er en meningsfuld helhed.

Vi er rige nok til at skabe et sådant samfund nu! Krisen er noget de fragmentarisk tænkende embedsmænd, politikere og deres systemer har skabt.

Vejen frem er at opgive den stigende fokusering på at gøre sin personlige egoisme snævrere og skarpere, og i stedet arbejde på at udvide den til at dække langt flere

levende ting end en selv. Det kan f.eks være din familie, din lokale handlende, en forening du er med i, eller alle i hele dit lokalområde, eller det kan være mere globalt dækkende områder, som f.eks hungersnød.

Ingen forlanger, at nogen skal gabe over mere end de kan føle for, men det er faktisk ret spændende at prøve hvilke andre, der kan rummes i det felt, hvor glæde og medgang for andre gør dig selv glad og let om hjertet.

At vende tingene på hovedet

Visions-Partiet mener, at blindheden i medierne og i det politiske system over for disse meget væsentlige menneskelige ting er en af hovedårsagerne til at kriserne opstår og også årsagen til at kriselapperierne ikke virker.

Derfor har vi brug for nye visioner, der handler om på en helt ny måde at anskue, det at være her på jorden. Noget som løfter mennesket og giver alle et håb for fremtiden - som styrker troen på det gode i mennesket - som viser det samfund, vi ønsker os og vejen dertil. Væk fra mainstream- og ego baseret politik. Tiden er kommet til at vende tingene på hovedet.

Vi skal arbejde for at forene mennesker i en hjerte-fokuseret opmærksomhed og hensigt, for at lette overgangen til et globalt skifte i bevidstheden fra ustabilitet og konflikt til balance, samarbejde og varig fred.

Der er brug for banebrydende og anderledes innovative løsninger.

I det følgende beskriver vi kort nogle af vores hjertevisioner, og vi starter med et forslag til et helt nyt skoleafsnit:

Folkeskolen

Undervisning af børn i skolen i øget nærvær i nuet som en naturlig ting. Dette er godt for alle, men især velegnet til at løfte de emotionelt og mentalt uforberedte børn. I erkendelse af, at vi har skabt en abstrakt og uvirkelig omverden, som vi selv har problemer med at håndtere, mener Visions-Partiet, at det mindste vi kan gøre, er at give børnene midler til at være sig selv, så de har et ståsted at møde den forvirrende verden fra.

Så grundlæggende skal vi uddanne lærere til at guide og støtte børn i alderssvarende teknikker til at magte deres følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling.

Det handler om at være opmærksom på verden omkring sig selv, men også at mærke sig selv. Have hjertefokus og hjertefølelse. Børnene skal kunne se sig selv som en del af en større helhed. Der skal være fag som livskundskab, hvor børnene og de unge præsenteres for ideen om at alt levende hænger sammen i en stor organisme. Faget livskundskab må gerne være obligatorisk i de første 7 skoleår og derefter være et valgfrit valg.

Der skal gennemgående være en kreativ atmosfære i omgivelserne, og eleverne skal opleve tryghed og udfordringer frem for frygt og regelvælde. Tillid og træning i at kende egne og andres grænser skal være et dannende grundlag i hele skoleforløbet.

Målet er at nå et samfund, der er baseret på tillid frem for mistillidsbaseret kontrol.

Vi skal allerede i skoleforløbet lære at være visionære og tænke helt anderledes. Se og forstå årsager og sammenhæng i de problemstillinger, der arbejdes med og handles på – inden vi handler.

Det skal være naturligt for os at eksperimentere for at finde den bedst mulige måde at leve på til gavn for hinanden og fremtidige generationer. Det skal på samme tid være interessant, oplevelsesrigt og uddannende at gå i skole.

Undervisning af politikere

For at blive politiker regionalt som nationalt, skal det være obligatorisk at den kommende politiker gennemgår et undervisningsforløb i livsvisdom og helhedstænkning, som de bærende elementer. Velfærdssamfundet kan kun overleve, når politikerne udvikles - til at have en forståelse for helhedssyn, medmenneskelighed og hjertevarme.

Samfundsøkonomi

Alt lægger op til, at vi skal reorganisere vores økonomiske og sociale struktur. En af måderne er at formidle tanker og handling ud fra helhedsindsigten.

Vi skal fremme og støtte bæredygtige banker, der låner ud til og investerer i organisationer, der gavner mennesker og miljø, og som vil forbinde opsparere og investorer, der ønsker at ændre verden til det bedre. Disse integrerede udlåns- og investeringsmuligheder for bæredygtige sektorer skal gælde i såvel Danmark som i EU og med støtte til udviklingslandene. Mikrolån skal være en integreret del af bankens politik. Banker, der arbejder spekulativt, skal udskille dette område, så det kan gå konkurs uden at trække resten af bankdriften med sig.

Banken skal kunne tilbyde enkeltpersoner og institutioner at investere direkte i bæredygtige sektorer: vedvarende energi (vind, sol, biomasse og vandkraft), mikrofinansiering, bæredygtig handel, bæredygtig ejendomshandel, økologisk landbrug og kulturelle projekter m.v.

Bæredygtig handel er baseret på pålidelige og gennemsigtige værdikæder og rimelige priser, der tager hensyn til miljømæssige, sociale og kulturelle værdier i alle kædens led.

Vi skal gøre en indsats for at investere statens penge på de områder, hvor det er mest nødvendigt og til størst gavn for samfundet, erhvervslivet og naturen.

Infrastruktur

Her skal vi satse på en bæredygtig infrastruktur i hele landet med fokus på grøn energi til boliger, transport og industri med 100% neutral udledning. Målet er at vi i langt højere grad skal samarbejde med naturen, når vi rydder landskaber, og når vi bygger.

Grundindkomst

Frihed og kreativitet på arbejdsmarkedet skal fremmes. Alle danske borgere skal have en garanteret minimum indkomst i form af en ubetinget grundindkomst, udbetalt af staten. Med ubetinget grundindkomst bortfalder alle overførselsindkomsterne og det offentliges regel- og kontrol system, dog gælder særlige forhold for alvorligt syge og svært handikappede.

Arbejdsmarkedet

Med en ubetinget grundindkomst indføres en flexordning på arbejdsmarkedet, således at de, der ønsker nedsat arbejdstid, kan vælge det, hvilket vil give job til flere. Det vil frigøre et springvand af initiativer fra mennesker, der nu heltids eller deltids får mulighed for at beskæftige sig med hvad de brænder for.

Sundhed

Koncentreret fokus på sunde dyrkningsmetoder for afgrøder.
I sundhedssystemet skal alle borgere have fri adgang til den klassiske naturlige og helhedsorienterede behandling på lige fod med den konventionelle naturvidenskabelige behandling. Inddragelse af al tilgængelig videnskabelig information ved ændring på reglerne for kosttilskud, planter og homøopati. Læger og andre indenfor sundhedssystemet skal frigøres og være helt og fuldt uafhængige af medicinalselskabernes interesser.
Ja tak til momsnedsættelse på sunde økologiske fødevarer.
Nej tak til GMO.

Videnskab

Forskningen skal være fri og helt uafhængig af kommercielle interesser, lobbyisme og statsindgreb. Et naturligt samarbejde mellem naturvidenskaben og åndsvidenskaben skal heller ikke hæmmes.

EU

EU kan ses som et kraftcenter, som tiltrækker energier fra alle områder. Det har både stærke og svage sider.

Vi mener at EU skal prioritere det menneskelige, at mennesket skal tilgodeses frem for det materielle, at den politiske styring i EU skal forvaltes ud fra en helheds tankegang med en større forståelse af tings sammenhæng, og at hjertet er med i både tankegang og handlemåde.

Så bliver det pludselig interessant med en europæisk union for alle.
Vi vil præge udviklingen i EU, så den bevæger sig væk fra kapitalens dominerende rolle. Det løb er kørt. Mange politikere i EU modtager et fuldt færdigt fabrikeret manuskript fra de store virksomheders lobbyister, indeholdende alle spørgsmål og alle argumentationer i en sag. Det gør det let for politikerne, som så ikke behøver at gøre det store research-arbejde. Og her er det ønskeligt, at der med et sådant færdigt manuskript er forbundet en 'varedeklaration', der viser, hvor argumenterne stammer fra.

Globalt

Vi må styrke vores evne til at navigere gennem globale ændringer med mindre stress og større lethed og på denne måde tage opgaven med det miljømæssige ansvar og ledelsen af planeten alvorligt.

Vi skal have et nyt FN, uden at nogen lande har vetoret og uden at forskellige medlemslandes særinteresser tilgodeses. Det skaber for stor uretfærdighed og bremser nødvendig handling. Et etisk kodeks for handling bør udfærdiges og flertalsafgørelser følges og respekteres af alle medlemmerne.

Det nye skift

For at et skifte her på denne klode kan ske på en måde, der ikke går gennem en lang kaotisk periode, er vi nødt til at være mange, der deler samme hjerteenergi, og vi vil
opfordre enhver, der føler sig i overensstemmelse med disse tanker, til at være med i dette arbejde.  Du kan f.eks. melde dig ind i Visions-Partiet og give en hånd med til at skiftet lykkes.