Kriminalitet

  • Udskriv

Kriminalitet. Målet for samfundet må være at hjælpe både ofret og den kriminelle.

Kriminalitet

1. Analyse

Fra medierne får man det indtryk, at kriminaliteten er stærkt stigende, og at der er en større angst for vold end tidligere. Der er mere fokus på kriminalitet, men kriminaliteten er ikke som helhed steget væsentligt, derimod er den grove kriminalitet steget, - og det er jo i sig selv en skræmmende udvikling.

Måden hvorpå kriminelle behandles og straffes er ikke underlagt nogen logik - den er kulturbestemt. Sammenlignes forskellige lande, er der meget stor forskel på hvor stor en del af de kriminelle handlinger, der fører til fængsling, og hvilke strafudmålinger, der foretages. Der findes også samfund, hvor man klarer sig uden fængsler, idet der er andre løsninger.

Vore fængsler er heldigvis ikke så skræmmende, som f.eks. de amerikanske fængsler, og der kommer stadig flere tiltag, som hjælper med at forbedre de indsattes muligheder for at klare sig bagefter, bl.a. uddannelse, støtte til personlig og social udvikling, konfliktråd (hvor gerningsmand og offer mødes), stigende tilsynsvirksomhed og betingede domme.

Der er imidlertid også en tendens til hårdere straffe. Men hårdere straffe har ingen præventiv virkning, - dette fortælles os af forskerne vedrørende kriminologi. Alligevel vedtages der med jævne mellemrum love om strengere straffe ud fra den begrundelse, at det har en præventiv virkning. Disse skærpelser beror således på følelsesmæssige og holdningsmæssige argumenter og ikke på saglige argumenter.

Fængslerne er skoler i hvordan man begår kriminalitet.

En stor del af tidligere indsatte i Danmark begår ny kriminalitet.

Vi har for lidt plads i fængslerne. Anbringelse af 2 indsatte i én fængselscelle er uanstændigt. Stramningen af straffene gør det værre.

Fængselsbetjentene er mange steder nedslidte. Vores samfund har ingen brugbar metode til at håndtere kriminalitet, hverken til at forebygge kriminalitet eller når en kriminel handling er begået.

Vold og kriminalitet udspringer af alvorlige sociale og personlige problemer. Således har 70% af de kriminelle under 18 år behandlingskrævende psykiske problemer.

2. Bevidstgørelse

Det menneskesyn, der ligger bag vores måde at håndtere kriminelle på, er et levn fra fortiden. Det bygger stadigt for meget på ønsket om hævn og på at beskytte samfundet.

På trods af der som nævnt er enkelte gode tiltag, så kan der gøres meget mere.

Bringer vi det holistiske menneskesyn ind i problematikken omkring kriminalitet, viser der sig helt andre muligheder for at håndtere forholdene. Dette handler først og fremmest om at fængslerne skal gøres til resocialiseringsenheder, der sigter imod samfundsmæssig integration af de indsatte.

3. Politiske mål

Forebyggelse af nye kriminelle

Opnås gennem tiltag formuleret under "BØRN/UNGE OG SKOLER".

Hindre gentagen kriminalitet

Målet for samfundet må være at hjælpe både ofret og den kriminelle.

Mere omfattende brug af konfliktråd efter norsk forbillede, hvor det også rummer mulighed for mægling udenfor retssystemet.

Den kriminelle må hjælpes til at kunne leve et ansvarligt liv i samfundet. Den kriminelle skal have mulighed for at gennem en resocialiseringsproces. Det kræver at den kriminelle konfronteres med sin handling og med ofret.

Brug af terapeutisk arbejde med den kriminelle. Arbejde med bl.a. drømme, meditation og kunstens helbredende kræfter. Arbejde med bevidstgørelse om og opløsning af egne indre mekanismer bag den kriminelle adfærd kan suppleres med træning i ændret adfærd. Det kræver, at den kriminelle selv vil dette, og hjælpes til at tage ansvar for sit liv. Undervisning og træning i Livskundskab/livsvisdom.

Alle involverede bør efter behov indgå i en samlet helings- eller normaliseringsproces - den kriminelle, offeret, familien, evt. lokalsamfund m.m.

For den kriminelle kan der indgå en passende soning, dvs. at yde noget til samfundet eller offeret til gengæld for den kriminelle handling.

Der findes overbevisende erfaringer fra andre lande om, at en sådan indre udviklingsproces kan forvandle den kriminelles, så han kommer fri af kriminalitet og bliver i stand til at leve et ansvarligt liv bagefter. Dette vil være en fantastisk stor gevinst for den tidligere kriminelle, men også i høj grad for samfundet. Der er erfaringer for at en sådan proces opleves langt hårdere end en fængselsstraf, og at det i nogle tilfælde direkte har erstattet en fængselsstraf!

Kriminelle, der skønnes voldelige overfor sig selv eller andre, må afsondres fra samfundet så længe. Kriminelle, der ikke vil indgå i et sådant forløb, må behandles på den hidtidige måde.