Retssikkerhed – retsstat – ”Lighed for loven”

  • Udskriv

Fra tid til anden kan man på visse sider læse, at en person bruger ordene ”Retssikkerhed” og ”retsstat” om forholdene i Danmark. Begge ord (og lignende andre) er forkerte at bruge om diktaturet i Danmark, ligesom udtrykket ”alle er lige for loven” er et hjernevask-begreb der skal foregøgle borgerne (og give udlandet indtrykket af) at Danmark er et demokrati.

Retssikkerhed

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Retssikkerhed er et princip som indebærer at samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, som er klare og gennemskuelige. Begrebet er imidlertid ikke absolut, ligesom en udtømmende beskrivelse vanskeligt lader sig gøre.

Retssikkerheden betyder, at borgerne kan forvente at en række hensyn og garantier opfyldes i deres møde med myndighederne – først og fremmest at der er lighed for loven. Det vil altså sige at der ikke er vilkårlighed i retshåndhævelsen, men at de samme forbrydelser også straffes ens. Som borger kan man forvente en vis service fra det offentliges side, mens man omvendt ikke kan pålægges flere pligter end de, der er lovhjemmel til.

Retssikkerhedsbegrebet kan opdeles i to underbegreber:

•             Materiel retssikkerhed: Indholdet af retsreglerne skal være klare, og det skal være muligt for den enkelte borger at kende sine rettigheder og pligter ved at læse den relevante lov. Når forvaltningen træffer afgørelser skal de have baggrund i loven, ligesom de skal være i overensstemmelse med grundlæggende retsprincipper. De skal være truffet på et grundlag, som hviler på lighed fra loven.

•             Processuel retssikkerhed: Handler om sagsbehandlingen, og sikres bl.a. ved regler om partshøring, aktindsigt og begrundelsespligt fra forvaltningsloven, ligesom borgeren ifølge den processuelle retssikkerhed skal sikres adgang til at klage over det offentliges afgørelser. Hvis ikke man kan klage, taler man om en svækket processuel retssikkerhed, ligesom graden af retssikkerhed er begrænset, hvis klageinstansen kun kan ændre dele af afgørelsen.

---------------------

En lov, der ikke gælder alle, er ikke nogen lov …

---------------------

I Danmark er der bl. a. forvaltningsloven og menneskeretsloven. Man skulle tro at alle offentlige instanser kender mindst disse 2 love, og overholder de forskrifter i dem.

---------------------

De offentlige instanser kender ikke disse 2 love – eller følger dem ikke. Dette sker bevidst da det ikke har konsekvenser for de offentlige instanser.

---------------------

Er dette en korrekt adfærd? Nej … men gør det noget? Vel – det er i høj grad forkert, men har kun en betydning for et retssamfund.

Er Danmark så ikke noget retssamfund? Nej – det er det ikke.

Det ville føre for vidt at komme med det hav af eksempler, der illustrerer at offentlige instanser ikke overholder lovgivningerne – man kan læse om dem her på Facebook, i aviserne, og kender dem sikkert selv.

Mest eklatant er vist de overgreb der gennemføres af Told&Skat. Den seneste og informerede store sag er vist Jesper ”Kasi” Nielsen. Han har skullet bruge 14 millioner kroner for ikke at betale knap 1 billion kroner. Han havde økonomisk grundlag for at kunne føre de relevante retssager. Men fik da sikkert ikke dækket sine udgifter selvom han blev tvunget til disse retssager. Den ”normale” lønmodtager hhv. den arbejdsledige har ikke samme muligheder, og er anvist på det indspiste (og dermed korrupte) ankesystem. Jeg selv var tvangsindlagt i 4 år med at forsvare mig mod deres uhyrligheder, har politianmeldt dem (fordi de ikke overholder loven – men politiet var ligeglad), har søgt juridisk hjælp via Århus Retshjælp der blandt andet kunne meddele mig at de ikke bliver taget alvorligt af den lokale Skatteforvaltning.

Hvis Told&Skat skulle betale erstatninger ville de tænke sig om flere gange før de starter en sag mod et individ eller et firma.

De fleste har ikke råd til at føre en sag mod Told&Skat, derfor giver de fleste efter for deres krav. Hvis Danmark var en retsstat ville enhver have muligheden for at kunne føre en sag mod denne organisation, OG modtage en erstatning hvis Told&Skat taber.

Det var så lidt om Told&Skat, selvom det er langtfra fyldestgørende …

En anden uhyrlig og ulovligt agerende offentlig organisation er Jobcenter: når et individ mister sit arbejde (= indtjeningsgrundlag) kan han/hun ansøge om dagpenge, der administreres af a-kasserne. Snarest efter individet blev arbejdsledig får han brev fra Jobcenteret. Det er et trusselsbrev fordi den indeholder bemærkningen ”hvis ikke du kommer mister du din dagpengeret” – et trusselsbrev til en person der lige har mistet sit indtjeningsgrundlag. En ting er at det er moralsk forkert – en anden er at offentlige myndigheder må ikke udsende trusselsbreve (det er terror) – en tredje ting er at den institution, der lever af den skat individet har betalt brillerer med sine ”invitationer” ikke med sin viden eller anden form for særpræget kompetence – nej: den truer folk, og igen: den truer folk der ikke har den fornødne økonomi for at kunne forsvare sig thi Danmark er ikke noget retssamfund.

Politikerne har svigtet borgerne ved ikke at sikre at der er tilstrækkeligt med arbejdspladser, at have indført et inhumant skattesystem der bl. a. gør at nye arbejdspladser ikke kan dannes, og ved at have indført et inhumant kontrolsystem (Jobcentrene) uden at sikre at de, der kontrollerer individerne, har kompetencen til at kontrollere.

Jeg er klar over at ovenstående langtfra er fyldestgørende for at beskrive de uhyrlige levevilkår i Danmark, men essensen forbliver: Danmark er ikke noget retsstat, og offentlige myndigheder må tilsidesætte lovgivningen uden at det får konsekvenser for dem – individet (borgeren) er bare en belastning der skal holdes nede.

Jeg har bevidst udeladt personlige oplevelser for via de generelle betragtninger at gør opmærksom på de grundlæggende fejl i det danske samfundssystem.

Jeg ser frem til at kunne opleve den politiske vilje til at omdanne Danmark til en retsstat med retssikkerhed for alle borgere